کلید فیوز

بمنظور حفاظت مدار های الکتریکی از قبیل روشنائی ، سیم و کابل در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه از کلیدفیوز ها استفاده می شود 

که از نظر قیمت نسبت به کلید اتوماتیک ارزانتر است .

بعلت اینکه در شبکه سه فاز در موقع ازدیاد جریان اغلب قطع سه فاز بطور همزمان لازم و ضروری است لذا نمی توان همیشه از فیوز و کلیدفیوز استفاده کرد و باید از کلیدهای اتوماتیک استفاده گردد

فیوز هایی که در کلید فیوز استفاده می شوند شامل فیوزهای کاردی ، فیوز های سیلندری است که معمولا قدرت قطع اتصال کوتاه شان زیاد است

پر فروشترین محصولات

4, 444 تومان